تاریخ شروع کارگاه آموزشی
1401-06-19
تاریخ پایان کارگاه آموزشی
1401-06-23

برگزار کنندگانپردیس مرکزی دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری

حمایت کنندگان

فرم شرکت در کارگاه آموزشی

دانشجویان

رایگان

شرکت کننده آزاد

2,000,000

ریال
login